SGF Stadgar

(Ladda ner som PDF Här)


Sportfiskeklubben

Golden FlySTADGAR


Antagna den 15 mars 1957.
STADGAR

FÖR

SPORTFISKEKLUBBEN GOLDEN FLY

GÄVLE


§1 Klubbens ändamål


Klubben har till ändamål:


att befrämja sammanträffande mellan sportfiskare och för sportfiske intresserade personer för utbyte av erfarenheter och åsikter i sportfiske och fiskevårdsfrågor.


att genom avtal med fiskerättsinnehavare bereda sina medl emmar tillfälle till sportfiske.


att genom fiskevårdande åtgärder verka för förbättrade fiskbestånd i av kl ubben disponerade vattenområden.


att bedriva upplysande verksamhet angående sportfiske.


att som intresse härför finnes anordna instruktioner.


§ 2 Medlemmar


Klubbens medlemmar kunna utgöras av


Å rligt betalande medlemmar (årsmedlemmar)


H edersmedlemmar


S tödjande medlemmar


T ill årsmedlemmar kunna antagas personer som rekommenderas av annan medlem i SGF.


Till hedersmedlemmar kan klubben kalla om dess syften synnerligen förtjänta personer.


Enskilda eller juridiska personer, som hysa intresse för klubbens verksamhet kunna antagas som stödjande medlemmar.

§ 3. Antagande av medlemmar


Till årsmedlem i klubben antages av styrelsen sådan person som på ett hedrande sätt bedrivit sportfiske eller sådan person som med klubbens stöd kan bliva en god sportfiskare.


Hedersmedlem väljes på förslag av enhällig styrelse å allmänt sammanträde. Valet skall vara enhälligt.


Stödjande medlem väljes av styrelsen.


§ 4. Avgifter


Nytillträdande årsmedlem skall erlägga hel årsavgift. Därest inträde vunnits efter oktober månads utgång erlägges avgiften först från och med nästa år.


Årsavgifter för juniorer skall vara lägre än för seniorer och kunna olika årsavgifter faställas för olika åldersklasser.


Avgifternas storlek b estämmes vid ordinarie årsmöte.


Hedersmedlemmar erlägga ingen avgift.


Stödjande medlemmars avgifter, vilka kunna erläggas antingen såsom engångsavgift eller och årligen, skola förvaltas som en särskild fond, vars kapital endast får disponeras efter beslut å allmänt sammanträde.


§ 5.Styrelse


Klubbens angelägenheter handhavas av en styrelse, som skall bestå av minst sex ledamöter och fyra suppleanter, som kallas till samtliga styrelsesammanträden.


Suppleanterna har endast rösträtt vid ofulltaligt antal styrelseledamöter.


Styrelseledamöterna väljes för en tid av tre år.


När val första gången sker väljes ordförande, sekreterare och suppleanter för en tid av tre år; två ledamöter och två suppleanter för en tid av två år samt återstående ledamöter och suppleanter för en tid av ett år.


Val av styrelse skall ske vid ordinarie årsmöte.


Ordförande och sekreterare utses å sammanträdet samt övriga funktionärer av styrelsen.


Uppstår vakans i styrelsen, må styrelsen utse ersättare för tiden till nästa ordinarie årsmöte.


Ordförande, sekreterare och kassör skall ej avgå samma år.


§ 6. Styrelsens sammanträden


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall för denne på föranstaltande av minst två ledamöter.


Styrelsen är beslutför när minst hälften av dessa ledamöter äro närvarande.


Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av den vid sammanträdet fungerande ordföranden.


Över styrelsens beslut föres protokoll, som skall godkännas och justeras av ordförande vid nästkommande styrelsesammanträde.


§ 7.Styrelseberättelse och revision


Revision av klubbens räkenskaper och förvaltning, omfattande ett arbetsår, skall verkställas av två revisorer, som jämte två suppleanter årligen utses å ordinarie årsmöte.


Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.


Senast den 15 februari skall klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året vara avlämnade till revisorerna för granskning.


Revisorerna ha att före årsmötet till styrelsen avgiva sin berättelse.


§ 8.Årsmöte


Med klubbens medlemmar skall årligen på tid och plats, som styrelsen bestämmer hållas årsmöte före april månads utgång.


V id årsmöte skola följande ärenden förekomma:


Fråga om årsmötet behörigen utlysts.


Val av två personer att jämte ordförande verkställa förekommande röstsammanräkningar samt justera dagens protokoll.


Val av ordförande för årsmötet.


Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelserna.


Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.


Val av de ledamöter och suppleanter, som äro i tur att avgå.


Val av två revisorer jämte två suppleanter.


Val av tre personer, att inför nästkommande årsmöte fungera som valberedning.


Ärenden, som av styrelsen eller inom fastställd tid av enskild medlem hänskjutits till årsmötet.


Fastställande av avgifter för nästkommande arbetsår.


Fiskerapport för det gångna året.


Övriga frågor.


Förslag av enskild medlem.


Önskar medlem att ärende upptages till behandling vid årsmötet skall anmälan härom senast den 1 mars skriftligen göras till styrelsen vilken jämte eget utlåtande framlägger ärendet för årsmötet.


Extra sammanträde.


E xtra sammanträde hålles å tid och plats, som styrelsen bestämmer, när omständigheterna så påfordra och styrelsen därtill finner anledning eller när minst en femtedel av klubbens medlemmar föra framställning därom.


Kallelse till sammanträde.


Kallelse till sammanträde jämte föredragningslista utsändes minst 8 dagar före sammanträdet.


§ 9.Rösträtt och röstning


Vid sammanträde äger varje medlem med nedan angivna undantag en röst.


Rösträtt får utövas av ombud, som är röstberättigad. Ombud äger dock icke fullmakt rösta mer än en medlem.


Hedersmedlem, stödjande medlem samt junior äga närvara vid sammanträde men äga ej rösträtt.


Rösträtt får ej heller utövas av medlem som resterar för enligt dessa stadgar utgående och till betalning förfallna avgifter.


Beslut fattas med enkel röstövervikt, därest dessa stadgar icke annat föreskriver.

Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av fungerande ordförande, utom vid val och sluten omröstning, då lotten skiljer.

§ 10.Fiske


Medlem äger efter anmälan till den, som av styrelsen utsetts mottaga sådan anmälan, fiska i av klubben disponerade fiskevatten på de villkor, som fastställts för resp. vatten.


För besök eller fiske å klubbens ävensom för vistelse i av klubben disponerade stugor må särskild avgift fastställas.


§ 11. Gäster


Endast styrelsen äger rätt till att inbjuda gäster till SGF’s fiskevatten


§ 12.Fiskerapport


Denna paragraf är struken


§ 13. Klubbfisken och instruktioner


Varje år bör på dagar, som styrelsen bestämmer, KM anordnas.


§ 14.Klubbens märke


Klubbens märke bör bäras vid besök å klubbens vatten samt vid sammanträden och tävlingar.


§ 15.Utträde


Medlem som önskar utträda ur klubben skall meddela styrelsen.


§ 16. Uteslutning


Medlem, som oaktat påminnelse icke erlagt dessa stadgar utgående, till betalning förfallna avgifter, kan av styrelsen uteslutas.

Anser styrelsen, att medlem genom sitt uppträdande eller på annat sätt brutit mot klubbens stadgar eller sportfiskets regler, skall denna av styrelsen varnas.


Om rättelse icke sker må medlem uteslutas ur klubben genom beslut av styrelsen.


Medlem, som uteslutits skall härom underrättas medelst rekommenderat brev


§ 17.Stadgeändring


Ändring av dessa stadgar kan ske endast efter beslut å två på varandra följande ordinarie årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie.

Förslag till stadgeändring skall skriftligen ingivas till styrelsen senast en månad före årsmötet, som har att tillställa samtliga medlemmar en avskrift härav.


§ 18.Upplösning


Upplösning av klubben kan äga rum allenast genom beslut å två på varandra följande ordinarie årsmöten.

För fattande av beslut om klubbens upplösning fordras dels att minst tre fjärdedelar av klubbens medlemmar avgiva sina röster, dels ock en majoritet av minst tre fjärdedelar av de vid sammanträdet angivna rösterna.

Vid upplösning av klubben skola dess tillgångar till befrämjande av sportfiskets utveckling, överlämnas till Sportfiskarna.


§ 19.Distrubuering


Ett exemplar av dessa stadgar ävensom de föreskrifter, som styrelsen utfärdar för utnyttjande av klubbens fiskevatten och övriga tillgångar skall tillställas varje klubbmedlem.
Gävle i mars 2003.


SPORTFISKEKLUBBEN GOLDEN FLY.

Styrelsen.


Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.05 | 09:09

Hej hopp! Hur blir man medlem här? Mvh Niklas

...
05.10 | 08:35

Hej Jörgen. Ursäkta sent svar. Vi brukar ha några flugbindningsträffar under vintern med start i januari.

...
02.09 | 19:06

Hej undrar när ni kommer att ha flugbindarkurs

...
26.12 | 15:41

Blev litet nyfiken på era tjärnar och kollade in på sidan,fin hemsida och det var roligt att kolla på litet bilder och info därifrån.
Mvh. Bosse sjöberg

...
Du gillar den här sidan